logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Homepage > Actueel > Nieuwsberichten > Voorjaarsmaaironde waterschap van start

Voorjaarsmaaironde waterschap van start

Waterschap Scheldestromen begint deze week met de voorjaarsmaaironde. Tijdens deze maaironde worden de bermen langs de belangrijkste waterschapswegen gemaaid. Dit is nodig om de veiligheid op de wegen te waarborgen. Eerst worden gevaarlijke kruispunten en onoverzichtelijke bochten gemaaid. Daarna komen de drukste wegen, gevolgd door de minder drukke wegen aan de beurt.

Waterschap Scheldestromen beheert en onderhoudt bijna 4.000 kilometer weg. Om ervoor te zorgen dat de veiligheid op de wegen zo groot mogelijk is, moet het waterschap de bermen van deze wegen periodiek maaien. Door langs wegen en fietspaden een zone van circa twee meter uit de zijkant van de verharding te maaien, wordt voorkomen dat hoog opgegroeid gras het zicht van verkeersdeelnemers belemmert. Op kruispunten en in onoverzichtelijke bochten wordt om deze reden de gehele breedte van de berm gemaaid.

Het waterschap voert het maaiwerk grotendeels in eigen beheer uit. Een klein deel van het maaiwerk wordt uitgevoerd door lokale loonwerkers en aannemers. Het maaien wordt gedaan met een klepelmaaier, waarbij het maaisel in de berm blijft liggen. Op een klein aantal plaatsen wordt gekozen voor een andere werkwijze omdat bekend is dat er beschermde soorten planten en/of insecten voorkomen. Hier wordt het gras op een later tijdstip gemaaid en afgevoerd, wat gunstig is voor de soorten. Bermplankjes en schrikhekken worden vrijgemaaid. Informatie over het maaien en de maairoutes is te vinden op de website van het waterschap: www.scheldestromen.nl/maaien.

Flora en fauna

De voorjaarsmaaironde wordt uitgevoerd tijdens het broedseizoen voor vogels. Volgens de Flora- en faunawet is dit alleen toegestaan als er een zwaarwegend maatschappelijk belang aan ten grondslag ligt. De veiligheid van het verkeer is zo'n belang. Bij het maaien houdt het waterschap zoveel mogelijk rekening met de flora en fauna. Zo wordt alleen de eerste twee meter langs de weg gemaaid. Binnen deze strook nestelen vrijwel geen beschermde vogelsoorten. Vogels bouwen hun nesten liever verder van de weg vandaan, omdat ze dan minder last hebben van verkeerslawaai. Ook is deze strook minder geschikt als leefgebied voor zeldzame plantensoorten. Op locaties waar in verband met de verkeersveiligheid breder wordt gemaaid, is het waterschap extra alert op de aanwezigheid van broedende vogels.

Het waterschap heeft een Veldgids voor flora en fauna ontwikkeld om de medewerkers beheer en onderhoud te helpen met de juiste wijze van uitvoering. Hierin staan bedreigde planten- en dierensoorten aangegeven en de gebieden waar deze voorkomen en dus extra aandacht is vereist. Ook hebben de medewerkers beheer en onderhoud een cursus gevolgd, waarin ze geleerd is om te gaan met de veldgids en hoe bedreigde dier- en plantensoorten te ontdekken. De gids is ook te vinden op de website van het waterschap: www.scheldestromen.nl/veldgids.

 

Middelburg, 19 april 2012

Paginafuncties

logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Naar boven