logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.

Opdooi

Tijdens een periode van strenge vorst kan de vorst in de ondergrond van wegen doordringen. Na het intreden van dooi bestaat de kans dat de ondergrond van de weg tijdelijk in een doorweekte toestand raakt, omdat het dooiwater niet weg kan zakken door de bevroren grond eronder. Dit verschijnsel wordt "opdooi" genoemd.

Als gevolg hiervan kan de draagkracht van wegen afnemen. Gedurende de periode van opdooi kan als gevolg van belastingen door zwaar verkeer ernstige schade aan wegen worden toegebracht. Ter voorkoming van schade aan wegen en in het belang van de verkeersveiligheid is het van groot belang dat het waterschap bij het intreden van opdooi tijdig verkeersmaatregelen treft om zwaar verkeer over opdooigevoelige wegen te weren.

Opdooigevoelige wegen

Niet allle wegen zijn opdooigevoelig, dit is afhankelijk van de constructie van de weg en de samenstelling van de ondergrond. In de rechterbalk staat een verwijzing naar een kaart met daarop de opdooigevoelige wegen van het waterschap.

Afsluiten van wegen

Het waterschap controleert na het intreden van dooi regelmatig de wegen die opdooigevoelig zijn. Afhankelijk van de weersverwachting en de lokale situatie besluit het waterschap of en welke wegen afgesloten worden. Het afsluiten gebeurt door middel van borden (C20), waarbij een aslastbeperking tot 1,2 ton geldt. Zwaarder verkeer is daarmee niet toegestaan op deze wegen. Een zo actueel mogelijke situatie van afgesloten wegen wordt op een kaart getoond. Deze kaart vindt u via de verwijzing in de rechterbalk.

Het waterschap zal de afgesloten wegen blijven controleren, want zodra de opdooi voor een weg voorbij is wordt de aslastbeperking weer opgeheven. Hierdoor wordt de overlast zo beperkt mogelijk gehouden.

Ontheffing

De aslastbeperking heeft tot gevolg dat (zware) voertuigen niet langer van deze wegen gebruik mogen maken. In een aantal gevallen kan dit grote consequenties voor belanghebbenden hebben. Daarom verzorgt het waterschap een vooraankondiging. Iedereen kan dan voorzorgsmaatregelen treffen, zoals het zorgen voor extra voedselvoorraad voor het vee of aanvullen van brandstof. Het is bij hoge uitzondering mogelijk om ontheffing te krijgen van de aslastbeperking. Ontheffing is alleen mogelijk als de gezondheid van mens of dier in gevaar is. Het waterschap is echter zeer terughoudend in het verstrekken van ontheffingen, gezien de mogelijke gevolgen ervan (schade aan de weg). Eerst zal de aanvrager zelf de mogelijkheden moeten benutten van uitstel van transporten en/of lichtere voertuigen.

Een ontheffing kan bij het waterschap aangevraagd worden via info@scheldestromen.nl of 088-2461000. Hierbij moet de volgende informatie verstrekt worden:
- de tenaamstelling van het betrokken voertuig (naam bedrijf, adresgegevens);
- de aard van het transport;
- de datum (data) waarop het transport plaatsvindt;
- het aantal transporten;
- het kenteken van het voertuig;
- de lading en massa van het voertuig;
- de gewenste bestemming / route (van A naar B).

Ontheffingen voor transporten worden in principe zo veel mogelijk per dag verleend. Bestuurders van voertuigen die wegen berijden waarop de opdooimaatregel van toepassing is moeten beschikken over een ontheffing. De voorschriften van de ontheffing moeten in acht worden genomen.

Bord C20

c20_1_2_ton
Aslast maximaal 1,2 ton

Opdooigevoelige wegen

Paginafuncties

logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Naar boven