logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Homepage > Het waterschap > Waterschapstaken > Water in stad en dorp

Water in stad en dorp

Samen met gemeenten zorgen we ervoor dat de watersystemen binnen de bebouwde kom voldoen aan de eisen van deze tijd. De dertien Zeeuwse gemeenten hebben samen 178 grotere en kleinere bebouwingskernen.

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker in korte tijd meer neerslag te verwerken. Waar nodig en mogelijk verbeteren gemeenten het boven- en ondergrondse rioolsysteem om afvloeiend hemelwater op te vangen. Voor de afvoer van het opgevangen hemelwater is het waterschap verantwoordelijk. Door te zorgen voor voldoende waterberging (het opslaan van overtollig water in een gebied) en het periodiek baggeren doet het waterschap haar uiterste best om wateroverlast te voorkomen. Niet alleen het waterschap heeft haar verantwoordelijkheden. Ook eigenaren van terreinen of woningen hebben een taak om grondwaterproblemen te voorkomen of te beperken.

Daarnaast proberen waterschap en gemeenten zoveel mogelijk (schoon) hemelwater van de riolering af te koppelen om het overstorten vanuit het riool op oppervlaktewater te verminderen. Zo verbeteren we de kwaliteit van het oppervlaktewater en ontlasten we de rioolwaterzuivering. Hierbij is er in stad of dorp ook aandacht voor de leefomstandigheden voor organismen in en om het water om deze goed te houden en waar nodig te verbeteren.

Voor al deze doelen zetten gemeenten en waterschap samen een mix in van inrichtings-, beheer- en onderhoudsmaatregelen in en rondom de natte infrastructuur. Dit leggen we vast in de zogenaamde stedelijke waterplannen die we in nauwe samenwerking maken. Deze plannen worden gemiddeld eens in de vijf jaar herzien.

Hiernaast ziet u actuele stedelijke waterplannen en enkele documenten over de organisatie van de werkzaamheden.

logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Naar boven