logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.

Waterbeheerplan

Waterschap Scheldestromen is verantwoordelijk voor het beheer van het binnendijkse oppervlaktewater in Zeeland. Doel van het waterbeheer is het bereiken en in stand houden van een goede toestand van dit oppervlaktewater. Zowel wat de waterkwaliteit betreft als de waterkwantiteit. In het waterbeheerplan wordt aangegeven met welke maatregelen en tegen welke prijs het waterschap dit doel wil bereiken. Door de fusie van de twee Zeeuwse waterschappen hebben we te maken met twee waterbeheerplannen: een plan van het voormalige waterschap Zeeuwse Eilanden en een plan van het voormalige waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Beide plannen zijn van kracht en gelden voor de periode 2010 t/m 2015. In de loop van 2011 worden de uitvoeringsprogramma's van beide plannen samengevoegd tot een uitvoeringsprogramma van waterschap Scheldestromen.

Beide waterbeheerplannen staan als pdf in  de rechterbalk van deze pagina en zijn te downloaden.

De waterbeheerplannen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en de provincie Zeeland. De waterbeheerplannen zijn dan ook goed afgestemd op het door het Rijk opgestelde Stroomgebiedbeheerplan Schelde en het door de provincie Zeeland opgestelde Omgevingsplan Zeeland.

logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Naar boven